Dịch vụ của chúng tôi

Nội dung mới cập nhật

Đội ngũ lãnh đạo JBY

Nguyễn Minh Phương
General Manager

Nguyễn Tuấn Đạt
Musician - Director

Hồ Ngọc Quang
Sales - Marketing

Trần Minh Ngọc
Accountant

Nguyễn Mỹ Linh
Sales

Nguyễn Minh Phương
General Manager

Nguyễn Tuấn Đạt
Musician - Director

Hồ Ngọc Quang
Sales - Marketing